Γνωρίστε σήμερα τις ποιοτικές μας υπηρεσίες

Υπηρεσίες Μηχανικής & Συμβουλευτικής Οριζόντιων Διατρήσεων για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ


 

Σχεδιασμός Οριζόντιας Διάτρησης

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό έργων οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD). Περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της σκοπιμότητας ενός έργου, την επιλογή της κατάλληλου διατρητικού συγκροτήματος και εξοπλισμού, τη δημιουργία λεπτομερών σχεδίων και διαδικασιών κατά τη διάτρηση. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης την αξιολόγηση και ανάλυση της τοποθεσίας, την διαχείριση κινδύνου, καθώς και την εκτίμηση χρόνου και κόστους. Ο στόχος των υπηρεσιών σχεδιασμού και προγραμματισμού είναι να διασφαλίσουν ότι το έργο Οριζόντιας Διάτρησης εκτελείται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τοπικούς κανονισμούς. Με τη βοήθεια των υπηρεσιών μας, ένα έργο Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης μπορεί να εκτελεστεί με ελάχιστη διατάραξη και μέγιστη ακρίβεια, επιτρέποντας την επιτυχή εγκατάσταση υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας.

Βήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό Διατρήσεων

Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός προφίλ Οριζόντιας Διάτρησης είναι να καθοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι και ο σκοπός του έργου, συμπεριλαμβανομένων του τύπου και του μεγέθους του προς εγκατάσταση αγωγού καθώς και της επιθυμητής όδευσης του.
Διενεργείται επιτόπια αξιολόγηση τοποθεσίας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες του υπεδάφους και τυχόν πιθανές προκλήσεις ή κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της οριζόντιας διάτρησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή εδαφικών και γεωλογικών δεδομένων διεξάγοντας δοκιμές στο υπέδαφος και τον εντοπισμό πιθανών επιπτώσεων ή εμποδίων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία Οριζόντιας Διάτρησης.
Η όδευση της διάτρησης σχεδιάζεται προσεκτικά για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν πιθανές επιπτώσεις στις επιφανειακές δομές, τοπία και οικοσυστήματα και να διασφαλιστεί ότι η διατρητική στήλη μπορεί να πλοηγηθεί αποτελεσματικά στο υπέδαφος. Η όδευση θα πρέπει επίσης να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή άλλα εμπόδια.
Ο τύπος και το μέγεθος του διατρητικού εξοπλισμού καθώς και των υλικών που απαιτούνται θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου καθώς και τις γεωλογικές συνθήκες. Είναι σημαντικό να επιλεγεί προσεκτικά ο εξοπλισμός και τα υλικά διάτρησης για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για το έργο και ικανά να καλύψουν τις απαιτήσεις του.
HDD project-studyHDD project-study

Συμβουλευτική Οριζόντιας Διάτρησης

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες παρέχουν εξειδικευμένη επίβλεψη και καθοδήγηση κατά την εκτέλεση έργων οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD). Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο προσωπικό με πλήρη κατανόηση της διαδικασίας οριζόντιας διάτρησης και των ειδικών απαιτήσεων του έργου. Ως σύμβουλοι, είμαστε υπεύθυνοι για την επίβλεψη του πληρώματος διάτρησης και του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ότι ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εξασφαλίζουμε επίσης ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ότι το έργο συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στους πελάτες σχετικά με όλες τις πτυχές των έργων οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της επιλογής εξοπλισμού και της εκτέλεσης. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.
parallax background

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική

 • Ανασκόπηση σχεδιασμού διάτρησης
 • Επικύρωση σχεδιασμού
 • Έλεγχος Διατρητικών Δεδομένων
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Mετέπειτα aνάλυση και αναφορά διάτρησης

Έχετε ερωτήσεις και χρειάζεστε να μάθετέ περισσότερα?

Τεχνική Υποστήριξη Διάτρησης

Η τεχνική υποστήριξη παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια και τεχνογνωσία σε εταιρείες και οργανισμούς που εμπλέκονται σε έργα οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD). Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων, την επιλογή εξοπλισμού αναλόγως το έργο και την παροχή καθοδήγησης σχετικά με την βελτιστοποίηση της απόδοσης του διατρητικού εξοπλισμού. Μπορούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό της διατρητικής κεφαλής χρησιμοποιώντας σύστημα LWD walk-over, καθώς και στον έλεγχο και προσαρμογή του διατρητικού υγρού για τη ορθή λίπανση της διατρητικής στήλης και την εξόρυξη του εδαφικού υλικού κατά τη διαδικασίας της διάτρησης. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται επιτόπου ή εξ αποστάσεως και είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της οριζόντιας διάτρησης. Βοηθάμε επίσης τους πελάτες να εντοπίσουν και να μετριάσουν τυχόν πιθανά ζητήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.
51

Πελάτες


εξυπηρετήθηκαν με επιτυχία, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε έργα Διάτρησης.
 • V D80+DW JT40
 • AT Bit punch-out
 • Exit-pit-7pipes
 • Boring under sea
 • Installed pipe
 • Reamer+product pipe connection
 • Drill Rig in action
 • Ø630 Butt fusion
 • Pipe on shore landing
 • 24" steel pipe during pullback
 • 24" lowering into trench
 • HDD design
 • Punch-out to the bottom of the sea
 • Reamer disconnection
 • HDPE pipe during pullpack
 • Pipe on the seafloor

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διάτρησης

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ο συνδυασμός εμπειρίας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή έργων οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD), παρέχοντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες τους. Η λύση αυτή περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και προγραμματισμό ενός έργου, καθώς και την κατασκευή και εκτέλεση του. Με αυτόν τον συνδυασμό τεχνογνωσίας και συνεργασιών, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από μια απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο έργο τους, διασφαλίζοντας ότι όλες οι πτυχές του έργου εκτελούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτή η ενιαία λύση εξαλείφει την ανάγκη συντονισμού των πελατών μεταξύ πολλών προμηθευτών και τους παρέχει ένα μόνο σημείο ευθύνης, καθιστώντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης ευκολότερη και πιο οικονομική.
 

"Drilling Beyond the Surface"

with.......